Sverigedemokraterna i Hallsberg | Gör Sverige lagom igen

SD Hallsberg

Välkommen till Sverigedemokraterna i Hallsberg

Vi har bytt partilokal, vi finns nu på Östra Storgatan 2

 

Oscar Lundqvist

Ordförande

Mail: oscar.lundqvist@sd.se

Postadress
Sverigedemokraterna Hallsberg
Östra Storgatan 2
694 31 Hallsberg

Skicka e-post till oss
hallsberg@sd.se

 • Kommunstyrelsen – Preliminärt bokslut

  Av Oscar Lundqvist den 12 mars, 2019
  0

  Kommunstyrelseförvaltningen

  Väsentliga Händelser
  – Valet.
  – Ny entré till kommunhuset.
  – Ny dataskyddsförordning (GDPR).
  – Hallsbergs mässan.
  – Tomtförsäljning/bostadsbyggande.
  – Uppgradering av ekonomisystem.

  40 anställda på förvaltningen. 97% jobbar heltid, resterande är delvis sjukskrivna eller föräldralediga. 75% av de anställda är kvinnor.

  Framtid
  – Kompetensförsörjning.
  – Digitalisering
  – Samverkan.
  – Fysisk planering.
  – Totalförsvar.
  – Strategisk utveckling.

  Vi har på oss till år 2021 att planera in en grund för totalförsvar, enligt riktlinjer från Länsstyrelsen. Vi är just nu i starten av ett uppbyggnadsskede, så vi har många uppenbara brister.

  Oscar Lundqvist (SD) frågade: ”Vad händer ifall vi står strömlösa i 48 timmar, speciellt med hänsyn till ett utvecklat fokus kring digitalisering?” Svaret var att vi skulle ha uppenbara problem om det skulle ske i dagsläget. Men man var övertygad om att man på något sätt skulle lösa det tillslut, även om verksamheten var tvungen att överleva med enbart papper och penna.

   

  Bildningsförvaltningen

  Väsentliga händelser – Förskola
  – Fler barn i Hallsberg, Pålsboda och Vretstorp.
  – Många tillfälliga lösningar.
  – Ny förskola på gång.
  – Ny läroplan i förskolan.

  Väsentliga händelser – Skola
  – Ökat elevantal, utom i Sköllersta.
  – Renovering och ombyggnad av Långängsskolan.
  – Nytt WiFi.
  – Matematiksatsning, med SKL och NCM (5 kommuner).

  SKL=Sveriges Kommuner och Landsting.
  NCM= Nationellt centrum för matematik.

  Matematik är den stora anledningen till att våra elever inte når gymnasiebehörighet.

  Väsentliga händelser – Kultur
  – Sommarutställning, 60-talsfrossa.
  – Modelljärnväg fortsätter att utvecklas.
  – Inget nyårsfirande.

  Väsentliga händelser – Fritid
  – Nya tag på fritidsgården Kuben.
  – Ökat antal besökare på Alléhallen, trots den fina sommaren.
  – Kollo-verksamheten slog rekord.
  – Nytt konstgräs från Behrn Arena, ny läktare, nytt domartorn på gång och ett ute gym i Vretstorp.
  – Badplatser och motionsspår.

  Bildningsförvaltningen gjorde en egen planeringsreserv på 1% av sin totala budget, vilket låg på cirka 3 miljoner kronor. Detta var en av de stora anledningarna till att förvaltningen lyckades att nästan på kronan hålla budget.

  82% av personalen jobbar heltid, resterande vill inte jobba heltid, utan är nöjda med hur deras anställningsform ser ut. Förvaltningen hade dock gärna sett att hela personalstyrkan jobbade heltid. Därav är ”heltid som norm” en ickefråga inom förvaltningen.

  Framtiden
  – Fler elever för varje år kräver resurser.
  – Gymnasiebehörigheten måste höjas ytterligare.
  – Svårt att rekrytera lärare; löneläget, pedagogtäthet i skolan, fri pedagogisk lunch.
  – Fortsatt investeringsbehov i förskola, skola och fritidsområdet.
  – Facebook video, skapad av personal för att locka nya medarbetare.

   

  Drift- och servicenämnden

  Uppdrag och verksamhet
  – Kommunens vatten- och avloppsförsörjning.
  – Väghållning, trafiksäkerhetsarbete.
  – Parker, natur- och grönområden.
  – Förvaltar kommunens fastigheter, inkl. bolag.
  – Bygglov.
  – Miljö- och livsmedelstillsyn.
  – Bostadsanpassning.
  – Måltidsverksamhet.
  – Städverksamhet.

   Väsentliga händelser
  – Inventering avloppsnätet slutförd.
  – Skyfallsprevention – SMHI Projektet.
  – Ralaåns profil återställd.
  – Samzeliibron – stort underhållsbehov, men konstruktionen håller. Trafikverket ansvariga, planerat arbete till år 2021.
  – Belysningsupphandling.
  – Utbyggnad av pendlarparkering.
  – Skördetröskan 4 – köpa från Volvo år 2020.
  – Vibytorp 2D färdigställd.
  – Omfattande underhåll, inkl. kontaktentré i kommunhuset.

  Framtiden
  – Ny vattenledning från Kumla.
  – Flytt till kvarteret Skördetröskan.
  – SMHI-Projektet, åtgärder klimatförändring och klimatanpassningsplan.
  – Våtmark.
  – Framtagande av underhållsplan för broar.
  – Plan för beläggningsunderhåll.
  – VA-sanering.
  – Underhåll av fastigheter och strategiska satsningar.
  – Nytt produktionskök.
  – ”Rent vatten” i städverksamheten.

   

  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

  Uppdrag och verksamhet
  – Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar.
  – Stöd till ensamkommande barn.
  – Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende.
  – Äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
  – Insatser till personer med funktionsnedsättning.

  Väsentliga händelser
  – Ledningsorganisation/coachande ledarskap.
  – 3-årigt projekt ihop med Örebro Universitet (Trygghetslarm, WiFi).
  – Heltid som norm – när man gått upp till heltid, är det endast särskilda skäl som tillåter att man får gå ned i tid. Detta var något vi stod bakom, men vi menade inte att man skulle sitta fast i sin heltid. Vi måste se till att ändra på detta, så de som vill kan gå upp till heltid, men att den som jobbar heltid även kan gå ned i tid om man så önskar.
  – Integrationspedagoger.
  – Stegen.
  – Familjehem och familjerätt.
  – Utskrivningsklara, ny lag sedan 1 januari 2018.
  – Dagverksamhet/dagcentral/anhörigstöd.
  – Förbättring av lokaler.
  – Värdegrund och kvalitetsarbete.
  – Miljöbilar och elcyklar.

  Ekonomi
  Underskott på 1 miljon.

  Personal
  – 589 anställda, 59% heltid, 90% kvinnor.
  – Sjukfrånvaro ligger på 8,38%.
  – Övertid – utmaning, kostnad har dock sjunkit med 2 miljoner.
  – Rekrytering – sjuksköterskor är den största utmaningen, anledningen till att de spräcker sin budget. Timvikarier har blivit ett ökat behov.
  – Validering av undersköterskor, som är svåra att rekrytera.
  – Hemtjänstprojekt.
  – Kompetensförsörjning – återkommande utmaning.

  Framtiden
  – Service åt alla.
  – Samverkan IFO/Skola.
  – Lokaler.
  – Bostadsanpassning.
  – Personal och bemanning.
  – Heltid som norm.
  – Digitalisering.
  – Statsbidrag.

  Magnus Andersson (S) gjorde en uppmaning till samtliga i rummet att sprida Hallsbergs behov av sjuksköterskor. Även att vi skulle samverka i våra enskilda församlingar om vad man skulle kunna göra för att locka, så att fler vill söka sig hit.

  Att sjukfrånvaron är lägre, är en blandad effekt av att folk dels är friskare, men också Försäkringskassans hårdare krav kring när man betalar ut sjukpenning. Av den infon man har, går det dock inte att helt säkert svara på om folk egentligen har blivit friskare, eller om allt är kopplat till Försäkringskassans nya riktlinjer. Det kan vara så att sjuka medarbetare ändå går till jobbet, för att de inte har något annat val.

   

  Övrigt

  Vätternvattenprojektet
  – 5 kommuner bildar gemensamt bolag.
  – Total kostnad: 3,3 miljarder kronor.
  – 4 mil bergtunnel.
  – Nytt vattenverk utanför Hallsberg.

  – Fas 1: Tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning.
  – Fas 2: Byggande av anläggningar.
  – Fas 3: Driftsättning, Vätternvatten i kranarna år 2030.

  Byggbonus – Ej längre aktuell med regeringens aktiva budget
  – Stimulansbidrag för bostadsbyggande.
  – 2016-2018, Hallsberg sökt och fått alla år.
  – 2018 har 234/290 kommuner sökt och fått.
  – Startbesked om minst 1 bostad under 1 år.
  – Riktlinjer bostadsförsörjning.
  – Aktuell översiktsplan.
  – Minst 1 folkbokförd nyanländ med uppehållstillstånd.
  – Hallsbergs bidrag 2016-2018: 4,7 mkr/0,9 mkr/1,5 mkr.

  Äldreomsorg
  Hallsberg har en väldigt billig hemtjänst jämfört med närliggande kommuner och kommuner av liknande form och storlek. Vi har två kontor centralt i kommunen, samt ett kontor vardera i kommunens yttre kanter. Denna goda planering är den stora anledningen till att vi kan hålla ned kostnaderna.

  Dagverksamheterna är dock dyra, men vi har 4 stycken centraler med mycket yta och bra verksamhet. Här bör vi inte skämmas över att det kostar oss lite mer. Slår man ihop detta med övrig verksamhet inom äldreomsorgen, så ligger vi på liknande nivå med övriga närliggande kommuner.

  Skolan
  Det går 13 elever per lärare i Hallsberg. Snittet hos övriga kommuner ligger på 11,5 elever per lärare. Därav ligger vi väldigt högt och måste få en bättre lärartäthet.

  Kultur
  Vi lägger 900 kronor per invånare varje år, på kultur. Vilket är cirka 200 kronor mindre än vad Örebro lägger.

  Infrastruktur
  10 byggklara tomter finns kvar i centrala Hallsberg, men kommer troligtvis ta slut innan årsskiftet.

  Tomterna i Svennevad har dock varit svala sedan 90-talet, när man lade ut dessa till försäljning. Men 2016 sålde man äntligen den första tomten och nu är alla slut. Vid försäljningen av den sista tomten var det 3 intressenter som stod på kö.

   

  Grundläggande ekonomiska ramar 2020-2022

  Områden att hålla koll på
  – Bokslut 2018.
  – Ekonomiska ramar 2020-2021, KF november 2018.
  – Befolkningsförändringar.
  – Investeringar i förskola, skola, nytt äldreboende, bostäder (Hallsbergs Bostads AB).
  – Statens vårbudget (VÅP).
  – Löneavtal.
  – Skatteprognoser.
  – Omvärldsspaning.

   

  Oscar Lundqvist
  Ersättare

  Jane Svedhjelm
  Ersättare

 • Vår interpellation uppmärksammas av NA

  Av Oscar Lundqvist den 1 november, 2018
  0

  Den 23 oktober lämnade vi in en interpellation om Oroligheterna i Hallsberg, som togs upp under Kommunfullmäktige den 29 november. Svaret vi fick var vi relativt nöjda med, men vi anser självklart att mer behövs göras ganska omgående. NA uppmärksammade dock denna interpellation, artikeln i sin helhet kan ni läsa nedanför. Vi kommer fortsätta att hålla ögonen på utvecklingen i Kommunen och utvärdera vilka alternativ som kan bli aktuella att föra fram i ett senare skedde om ingen förbättring sker.

   

  SD-interpellation efter misshandelsfall i Hallsberg. Kommunalrådet: ”Vi ser allvarligt på händelserna”

  Ett antal fall av misshandel i Hallsberg på senare tid blev i måndags en fråga på politikernas bord. De styrande ser allvarligt på händelserna, men kan lugna med att insatser för ett tryggare samhälle pågår i samarbete med både Polisen och Brottsförebyggande rådet.

   

  Frågan kring tryggheten i Hallsberg ställdes av Jimmy Olsson (SD) i en interpellation, och togs upp på måndagskvällens möte i kommunfullmäktige.

  Jimmy Olsson pekade på att det i slutet av oktober har varit flera fall av misshandel i Hallsberg. I sin skrivelse återger Olsson att han blivit kontaktad av en man som blivit misshandlad. Mannen känner sig hotad och upplever sin hemort som orolig.

  Vidare refererar Olsson till ett inlägg på Facebook den 17 oktober. Där berättas om ett dåd som skett utanför ungdomsgården och kulturskolan Kuben. En person har blivit misshandlad av en okänd grupp killar i övre tonåren.

   

  I kommentarerna till denna händelse framkommer att dagen efter misshandlades ytterligare en ung man, även han helt oprovocerat av ett flertal killar i övre tonåren.

  Jimmy Olsson vill veta hur de styrande upplever den ökande otryggheten i kommunen, och vad de ser för lösningar för att få stopp på dessa oprovocerade misshandelsfall. Han undrar också över väktare och kameraövervakning. Olsson riktade sig främst till kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson (S) med sina frågor.

  – Jimmy tar upp en angelägen fråga – som vi hela tiden jobbar med här. Trygghet är oerhört viktigt, och vi prioriterar frågan, sade Magnus Andersson. Han lyfte fram hur kommunen precis i dagarna har tecknat ett nytt medborgarlöfte tillsammans med Polisen, där tryggheten står i centrum. Trygghetsvandringar ska genomföras och Polisen ska genomföra särskilda insatser mot brottsaktiva i Hallsbergs kommun.

  – Från kommunen ser vi allvarligt på händelserna. Och inom ramen för brottsförebyggande rådet för vi diskussioner med blåljusorganisationerna, allt för att samordna våra olika roller och ansvar på bästa sätt för att möta upp med trygghetsskapande aktiviteter, sade Andersson.

   

  Han kunde också informera om att Hallsberg sedan april 2018 har en säkerhetssamordnare anställd på heltid.

  – Samtidigt är det viktigt att ge en rättvisande bild. Hallsberg sticker inte ut som särskilt bråkigt eller oroligt. Tvärtom är det ganska lugnt här just nu, vilket även Polisen har uppgett.

  Jimmy Olsson tackade för svaret och menade att det är bra om kommunen jobbar med frågorna.

  – Men du säger att Hallsberg inte sticker ut. Saken är den att hela landet sticker ut när det gäller bråk och ökande otrygghet. Vi vill bryta den trenden, just här på plats i Hallsberg, sade Olsson.

   

  Partikollegan Elin Jensen (SD) efterlyste också mer konkreta åtgärder omedelbart, inte minst med anledning av misshandelsfallet utanför Kuben.

  – Min dotter går pianokurs där. Jag känner mig inte trygg när det sker överfall utanför en ungdomsgård. Vi måste kunna sätta in väktare där, eller ordna med bevakning på något vis, sa hon.

  På den punkten gav Magnus Andersson henne rätt. Brottet som skett är ett polisärende, men kommunen ser över vad de kan göra:

  – Självklart är det så att om det är stökigt och bråkigt i anslutning till våra verksamhetslokaler så måste vi titta på det, sa han.

   

  Tryggve Thyresson (V) deltog inte i diskussionen som uppstod på fullmäktige. Men trygghet är en mycket viktig fråga, anser han, och sade så här efter mötet:

  – Ingen ska behöva råka ut för det som hänt på sistone i Hallsberg. Det är viktigt att både polis och kommun agerar snabbt.

  Samtidigt ska man komma ihåg att vi bor i en kommun och ett land som fungerar och är tryggt, menar Thyresson. Brottsligheten i Sverige är i nivå med den i liknande länder och den förändras bara långsamt. Vissa brott minskar, uppger han och tillägger:

  – Ett tryggt samhälle där alla finner sin plats och är välkomna får man om man satsar på barnen, och att genom att vi minskar klyftorna i samhället. De som är ’stökiga’ på gatorna idag är ofta samma personer som fick sämre förskola och skola efter nittiotalskrisen. Så Hallsberg gör rätt när man renoverar skolor och bygger nya förskolor. Man gör rätt när man anställer fler som jobbar med barn och unga.

   

  Du hittar artikeln i sin helhet här: https://www.na.se/artikel/orebro-lan/hallsberg/sd-interpellation-efter-misshandelsfall-i-hallsberg-kommunalradet-vi-ser-allvarligt-pa-handelserna

 • SD Hallsberg i NA

  Av sinnikajohannesson den 5 september, 2018
  0

  Jimmy Olsson: ”SD är det enda partiet som säger vad du tycker”

  Inget lokalt valprogram och inga presenterade mål i fullmäktige som visar väljarna vad Sverigedemokraterna vill eller står för.
  – Det är bättre att gå bakvägen. Vi får igenom vår politik ändå, säger Jimmy Olsson, företrädare för Sverigedemokraterna i Hallsberg.

   

  Sverigedemokraterna i Hallsberg gick framåt i förra valet och knep sex mandat i kommunfullmäktige. Likväl har de sedan dess deltagit minimalt i debatten.

  Listorna visar att SD har lägst närvaro av alla partier i fullmäktige, där frågorna gällande invånarnas väl och ve avgörs. Trots att partiet erhåller ekonomiskt stöd som alla de andra.

  – Vi har haft flera avhopp. Det har inte funnits ledamöter till alla våra platser, helt enkelt. Men nu har vi byggt upp en bra grupp och står mycket starkare, förklarar Jimmy Olsson.

   

  Hur då?

  – De ledamöter vi har i Hallsberg har inte haft någon erfarenhet av politiskt arbete överhuvudtaget. Vi får se tiden som gått som en läroperiod. Inför nya mandatperioden har flera medlemmar gått Sverigedemokraternas kandidatskola, som drivs av distrikten.

  – Så efter valet blir det en nystart för Hallsbergsföreningen. Vi får också tillbaka några nygamla ledamöter som är erfarna, bland annat Elin Jensen. Vi har tio kandidater på listan till kommunvalet.

   

  Ni har ändå funnits ganska många år i kommunpolitiken. Varför lägger ni inte flera förslag och motioner?

  – Vi har filat på några, men med så liten grupp har det varit svårt att förankra något konkret. Sen är det ingen större mening att lägga fram något i fullmäktige. De tar inte våra förslag på allvar i det forumet. Det pågår ett visst fulspel där också.

   

  Hur menar du då?

  – I fullmäktige handlar det inte så sällan om att plocka billiga politiska poäng. Det är inget för oss. Vi har bjudit in de övriga partierna till samtal och samarbete.

  Däremot har SD uträttat saker i nämnderna, uppger Olsson. Han nämner förslaget om utökad grundbemanning i vården, bland annat som ett led i arbetet med att få ned sjuktalen i förvaltningen.

  – Det skrev vi in i vår budget 2016. Glädjande nog har det genomförts nu, och vi ser att sjuktalen sjunker.

  Vidare har SD drivit att Hallsberg ska satsa på egna sjuksköterskor, och inte anlita bemanningsföretag i så hög grad. Olsson har också bett förvaltningen att slå isär redovisningen så det går att se kostnaderna tydligare.

  – Nu fick nämnden det redovisat till sist. Nyttjandet av bemanningsföretagen innebär en fördyring på 2,2 miljoner, mot att ha egna anställda. Vi anser att Hallsberg inte har ansträngt sig ordentligt för att få hit sjuksköterskor.

   

  Apropå budget, i år presenterade ni inga mål och ramar överhuvudtaget?

  – Nej, och vi har fått mycket skit för det. Men som vi säger har det varit turbulens och belastningen blev för stor för de ledamöter som återstod.

   

  Ett av avhoppen i våras var en av era mer erfarna politiker, Majlis Telemo, efter att hon röstats bort som partiföreträdare. Var det en förlust mitt i valåret?

  – Jag vill inte gå in på den händelsen. Förlusten blev att vi inte fick välja in någon ny ordinarie ledamot efter henne i kommunstyrelsen.

   

  Efterlyser inte era väljare ett lokalt valprogram?

  – Nej, invånarna vet vad vi vill satsa på. Det får de också till sig via rikspolitiken, säger Jimmy Olsson.

  Jarmo Kurvinen från Hjortkvarn står trea på SD:s lista till kommunvalet. Han berättar att de pratar mycket med folk i det vardagliga livet, inte minst på landsbygden.

  – Själv är jag yrkesförare, jag träffar många människor som vill prata om samhällsfrågor.

  Han säger att medlemsantalet växer starkt just nu, det har skett en stor förändring. Framför allt är partiet mer accepterat nu, enligt Jarmo Kurvinen.

  Ute på stan syns partiet inte särskilt mycket. Det är inne i SD:s lilla lokal centralt i Hallsberg det händer. Hit söker sig fler och fler, menar Jimmy Olsson, för att få reda på mer om partiet. På en hylla ligger broschyrer av olika slag.

  Ena väggen pryds av en stor valaffisch med texten ”Heja Jimmie”. Medveten strategi eller inte, folk hejar på utan att Olsson eller Kurvinen behöver stå i fullmäktiges talarstol. Budskapet verkar sälja och sprids från mun till mun.

   

  Vad ligger mer bakom att stödet för SD har ökat?

  – Vi för en politik många kan ställa sig bakom. SD är det enda parti som ”säger vad du tycker”. Fler och fler kvinnor kommer och även de med invandrarbakgrund ser vad vi vill. De ser att vi inte vill slänga ut invandrare, de ser att vi vill skapa ett tryggare samhälle för alla.

  Eftersom SD Hallsberg gör en omstart går partiet till val på en vision, enligt Olsson och Kurvinen. De vill exempelvis se mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Sedan har de en stående hjärtefråga:

  – Om vi får bestämma öppnas Hjortkvarns skola igen. Det är en viktig del i att hålla landsbygden levande. Ett vårdboende för äldre behövs också på den orten.

   

  Hur ska ni finansiera er vision?

  – Det går att omprioritera i verksamheterna. Den icke lagstadgade modermåls-undervisningen går att hämta in pengar på.

   

  Hur kommer det sig att ni är starka i Hjortkvarn, Vretstorp och Östansjö?

  – SD värnar om varje individ i Sverige. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Om du bor i storstad eller på landsbygd. På landsbygden är grannarna närmare varandra och talar med varandra om den ökade osäkerheten som upplevs i Sverige idag.

   

  Många nyanlända hamnar på norr i Hallsberg. Hur vill ni motverka den segregationen?

  – Att minska segregationen kan man göra bland annat genom att låta fler nyanlända gå i förskola eller skola på södra sidan av bron. Vi från SD hade helst sett att den nya förskolan byggdes på söder, för övrigt.

  – Om vi som kommun jämnar ut antalet nyanlända barn på våra skolor och förskolor i Hallsbergs tätort så skulle såväl segregation som integration kunna påverkas i positiv riktning.

   

  Vilka partier skulle ni kunna tänka er att samarbeta med i de kommunala frågorna i Hallsberg?

  – Kristdemokraterna, Centern och Moderaterna. Vi säger inte nej till någon, förresten. Det ska bli intressant att se vad som händer efter valet.

   

  Kandidater till Hallsbergs kommunfullmäktige

  1) Jimmy Olsson, Hjortkvarn.

  2) Benny Albertsson, Vretstorp.

  3) Jarmo Kurvinen, Hjortkvarn.

  4) Jussi Rinne, Pålsboda.

  5) Lars-Ove Nilsson, Hallsberg.

  6) Joakim Rosén, Hallsberg.

  7) Oscar Lundqvist, Hallsberg.

  8) Dan Fredriksson, Vretstorp.

  9) Elin Jensen, Östansjö.

  10) Christian Eriksson, Hallsberg.

   

  Så har Sverigedemokraterna närvarat på sina platser i Sydnärke

  Vid förra valet 2014 röstades SD för första gången in i samtliga Sydnärkekommunernas fullmäktigen.

  Partiet har 6 mandat i Hallsberg, 5 mandat i Kumla, 4 mandat i Askersund och Lekeberg samt 2 mandat i Laxå. Dessa platser har nyttjats sparsamt under den gångna mandatperioden.

  I Hallsberg har som mest 4 av de 6 mandaten nyttjats, och även i Askersund, Kumla och Lekeberg har det ofta varit tomma stolar under kommunfullmäktiges sammanträden.

  Minst representerat har partiet varit i Laxå. Där har det inte funnit några aktiva inom SD till de två mandaten. Först i våras anmälde partiet en kandidat som sedan drog tillbaka sin kandidatur. Nyligen inkom SD med en sen beställning på en ny valsedel, då Walle Åkerblad från Finnerödja kandiderar som det enda namnet.

   

  Du hittar artikeln i sin helhet här: https://www.na.se/artikel/orebro-lan/hallsberg/jimmy-olsson-sd-ar-det-enda-partiet-som-sager-vad-du-tycker

 • EXTRA ÖPPET INFÖR VALET!

  Av sinnikajohannesson den 5 september, 2018
  0

   

  Sverigedemokraterna Hallsberg håller extra öppet fram till valet!

  Onsdag 5 sep, torsdag 6 sep, fredag 7 september, lördag 8 september kl. 16 – ca 20.00
  Vi bjuder på smörgåstårta och dricka!

  Varmt Välkomna!

 • Torgmöte Hallsberg 10 aug 14.00

  Av sinnikajohannesson den 13 juli, 2018
  0

   

  Den 10 augusti ca kl 14.00- ca 16 finns Örebroläns distrikts valbuss i centrala Hallsberg.
  För att möta väljarna från vår kommun.

  Då kan Du som väljare ställa frågor till de som ställer upp som kandidater för Sverigedemokraterna Hallsberg i kommunvalet.
  Här får du även tillfälle att träffa representanter från styrelsen för Sverigedemokraterna Hallsberg och Distrikts styrelsen Örebro län.

  Varmt Välkomna till en givande eftermiddag i Hallsberg!