Kommunstyrelsen – Preliminärt bokslut | Sverigedemokraterna i Hallsberg

Kommunstyrelsen – Preliminärt bokslut

Kommunstyrelseförvaltningen

Väsentliga Händelser
– Valet.
– Ny entré till kommunhuset.
– Ny dataskyddsförordning (GDPR).
– Hallsbergs mässan.
– Tomtförsäljning/bostadsbyggande.
– Uppgradering av ekonomisystem.

40 anställda på förvaltningen. 97% jobbar heltid, resterande är delvis sjukskrivna eller föräldralediga. 75% av de anställda är kvinnor.

Framtid
– Kompetensförsörjning.
– Digitalisering
– Samverkan.
– Fysisk planering.
– Totalförsvar.
– Strategisk utveckling.

Vi har på oss till år 2021 att planera in en grund för totalförsvar, enligt riktlinjer från Länsstyrelsen. Vi är just nu i starten av ett uppbyggnadsskede, så vi har många uppenbara brister.

Oscar Lundqvist (SD) frågade: ”Vad händer ifall vi står strömlösa i 48 timmar, speciellt med hänsyn till ett utvecklat fokus kring digitalisering?” Svaret var att vi skulle ha uppenbara problem om det skulle ske i dagsläget. Men man var övertygad om att man på något sätt skulle lösa det tillslut, även om verksamheten var tvungen att överleva med enbart papper och penna.

 

Bildningsförvaltningen

Väsentliga händelser – Förskola
– Fler barn i Hallsberg, Pålsboda och Vretstorp.
– Många tillfälliga lösningar.
– Ny förskola på gång.
– Ny läroplan i förskolan.

Väsentliga händelser – Skola
– Ökat elevantal, utom i Sköllersta.
– Renovering och ombyggnad av Långängsskolan.
– Nytt WiFi.
– Matematiksatsning, med SKL och NCM (5 kommuner).

SKL=Sveriges Kommuner och Landsting.
NCM= Nationellt centrum för matematik.

Matematik är den stora anledningen till att våra elever inte når gymnasiebehörighet.

Väsentliga händelser – Kultur
– Sommarutställning, 60-talsfrossa.
– Modelljärnväg fortsätter att utvecklas.
– Inget nyårsfirande.

Väsentliga händelser – Fritid
– Nya tag på fritidsgården Kuben.
– Ökat antal besökare på Alléhallen, trots den fina sommaren.
– Kollo-verksamheten slog rekord.
– Nytt konstgräs från Behrn Arena, ny läktare, nytt domartorn på gång och ett ute gym i Vretstorp.
– Badplatser och motionsspår.

Bildningsförvaltningen gjorde en egen planeringsreserv på 1% av sin totala budget, vilket låg på cirka 3 miljoner kronor. Detta var en av de stora anledningarna till att förvaltningen lyckades att nästan på kronan hålla budget.

82% av personalen jobbar heltid, resterande vill inte jobba heltid, utan är nöjda med hur deras anställningsform ser ut. Förvaltningen hade dock gärna sett att hela personalstyrkan jobbade heltid. Därav är ”heltid som norm” en ickefråga inom förvaltningen.

Framtiden
– Fler elever för varje år kräver resurser.
– Gymnasiebehörigheten måste höjas ytterligare.
– Svårt att rekrytera lärare; löneläget, pedagogtäthet i skolan, fri pedagogisk lunch.
– Fortsatt investeringsbehov i förskola, skola och fritidsområdet.
– Facebook video, skapad av personal för att locka nya medarbetare.

 

Drift- och servicenämnden

Uppdrag och verksamhet
– Kommunens vatten- och avloppsförsörjning.
– Väghållning, trafiksäkerhetsarbete.
– Parker, natur- och grönområden.
– Förvaltar kommunens fastigheter, inkl. bolag.
– Bygglov.
– Miljö- och livsmedelstillsyn.
– Bostadsanpassning.
– Måltidsverksamhet.
– Städverksamhet.

 Väsentliga händelser
– Inventering avloppsnätet slutförd.
– Skyfallsprevention – SMHI Projektet.
– Ralaåns profil återställd.
– Samzeliibron – stort underhållsbehov, men konstruktionen håller. Trafikverket ansvariga, planerat arbete till år 2021.
– Belysningsupphandling.
– Utbyggnad av pendlarparkering.
– Skördetröskan 4 – köpa från Volvo år 2020.
– Vibytorp 2D färdigställd.
– Omfattande underhåll, inkl. kontaktentré i kommunhuset.

Framtiden
– Ny vattenledning från Kumla.
– Flytt till kvarteret Skördetröskan.
– SMHI-Projektet, åtgärder klimatförändring och klimatanpassningsplan.
– Våtmark.
– Framtagande av underhållsplan för broar.
– Plan för beläggningsunderhåll.
– VA-sanering.
– Underhåll av fastigheter och strategiska satsningar.
– Nytt produktionskök.
– ”Rent vatten” i städverksamheten.

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppdrag och verksamhet
– Hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar.
– Stöd till ensamkommande barn.
– Hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende.
– Äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
– Insatser till personer med funktionsnedsättning.

Väsentliga händelser
– Ledningsorganisation/coachande ledarskap.
– 3-årigt projekt ihop med Örebro Universitet (Trygghetslarm, WiFi).
– Heltid som norm – när man gått upp till heltid, är det endast särskilda skäl som tillåter att man får gå ned i tid. Detta var något vi stod bakom, men vi menade inte att man skulle sitta fast i sin heltid. Vi måste se till att ändra på detta, så de som vill kan gå upp till heltid, men att den som jobbar heltid även kan gå ned i tid om man så önskar.
– Integrationspedagoger.
– Stegen.
– Familjehem och familjerätt.
– Utskrivningsklara, ny lag sedan 1 januari 2018.
– Dagverksamhet/dagcentral/anhörigstöd.
– Förbättring av lokaler.
– Värdegrund och kvalitetsarbete.
– Miljöbilar och elcyklar.

Ekonomi
Underskott på 1 miljon.

Personal
– 589 anställda, 59% heltid, 90% kvinnor.
– Sjukfrånvaro ligger på 8,38%.
– Övertid – utmaning, kostnad har dock sjunkit med 2 miljoner.
– Rekrytering – sjuksköterskor är den största utmaningen, anledningen till att de spräcker sin budget. Timvikarier har blivit ett ökat behov.
– Validering av undersköterskor, som är svåra att rekrytera.
– Hemtjänstprojekt.
– Kompetensförsörjning – återkommande utmaning.

Framtiden
– Service åt alla.
– Samverkan IFO/Skola.
– Lokaler.
– Bostadsanpassning.
– Personal och bemanning.
– Heltid som norm.
– Digitalisering.
– Statsbidrag.

Magnus Andersson (S) gjorde en uppmaning till samtliga i rummet att sprida Hallsbergs behov av sjuksköterskor. Även att vi skulle samverka i våra enskilda församlingar om vad man skulle kunna göra för att locka, så att fler vill söka sig hit.

Att sjukfrånvaron är lägre, är en blandad effekt av att folk dels är friskare, men också Försäkringskassans hårdare krav kring när man betalar ut sjukpenning. Av den infon man har, går det dock inte att helt säkert svara på om folk egentligen har blivit friskare, eller om allt är kopplat till Försäkringskassans nya riktlinjer. Det kan vara så att sjuka medarbetare ändå går till jobbet, för att de inte har något annat val.

 

Övrigt

Vätternvattenprojektet
– 5 kommuner bildar gemensamt bolag.
– Total kostnad: 3,3 miljarder kronor.
– 4 mil bergtunnel.
– Nytt vattenverk utanför Hallsberg.

– Fas 1: Tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivning.
– Fas 2: Byggande av anläggningar.
– Fas 3: Driftsättning, Vätternvatten i kranarna år 2030.

Byggbonus – Ej längre aktuell med regeringens aktiva budget
– Stimulansbidrag för bostadsbyggande.
– 2016-2018, Hallsberg sökt och fått alla år.
– 2018 har 234/290 kommuner sökt och fått.
– Startbesked om minst 1 bostad under 1 år.
– Riktlinjer bostadsförsörjning.
– Aktuell översiktsplan.
– Minst 1 folkbokförd nyanländ med uppehållstillstånd.
– Hallsbergs bidrag 2016-2018: 4,7 mkr/0,9 mkr/1,5 mkr.

Äldreomsorg
Hallsberg har en väldigt billig hemtjänst jämfört med närliggande kommuner och kommuner av liknande form och storlek. Vi har två kontor centralt i kommunen, samt ett kontor vardera i kommunens yttre kanter. Denna goda planering är den stora anledningen till att vi kan hålla ned kostnaderna.

Dagverksamheterna är dock dyra, men vi har 4 stycken centraler med mycket yta och bra verksamhet. Här bör vi inte skämmas över att det kostar oss lite mer. Slår man ihop detta med övrig verksamhet inom äldreomsorgen, så ligger vi på liknande nivå med övriga närliggande kommuner.

Skolan
Det går 13 elever per lärare i Hallsberg. Snittet hos övriga kommuner ligger på 11,5 elever per lärare. Därav ligger vi väldigt högt och måste få en bättre lärartäthet.

Kultur
Vi lägger 900 kronor per invånare varje år, på kultur. Vilket är cirka 200 kronor mindre än vad Örebro lägger.

Infrastruktur
10 byggklara tomter finns kvar i centrala Hallsberg, men kommer troligtvis ta slut innan årsskiftet.

Tomterna i Svennevad har dock varit svala sedan 90-talet, när man lade ut dessa till försäljning. Men 2016 sålde man äntligen den första tomten och nu är alla slut. Vid försäljningen av den sista tomten var det 3 intressenter som stod på kö.

 

Grundläggande ekonomiska ramar 2020-2022

Områden att hålla koll på
– Bokslut 2018.
– Ekonomiska ramar 2020-2021, KF november 2018.
– Befolkningsförändringar.
– Investeringar i förskola, skola, nytt äldreboende, bostäder (Hallsbergs Bostads AB).
– Statens vårbudget (VÅP).
– Löneavtal.
– Skatteprognoser.
– Omvärldsspaning.

 

Oscar Lundqvist
Ersättare

Jane Svedhjelm
Ersättare