Vad vi tycker | Sverigedemokraterna i Hallsberg

Vad vi tycker

Följande lista innehåller inte några förslag eller framtida visioner för Hallsbergs kommun. Dessa kommer landa in under en egen flik inom kort, där vi då presenterar vår lokala politik för Hallsbergs kommun. Följande kan istället ses mer som ett åsiktsdokument, gällande hur vi tänker och agerar kring vanliga ställningstaganden som ofta dyker upp i kommunal regi.

Alla människors lika värde

En princip som ofta hänvisas till är ”alla människors lika värde”. Den formuleringen innebär i praktiken att människor är utbytbara mot varandra. Vi ställer naturligtvis upp på de mänskliga rättigheter som brukar härledas ur devisen, men vi föredrar istället den mer korrekta översättningen ”alla människors unika värde och värdighet”.

Genus

Här är vi på vår vakt. Vi motsätter oss alltför långtgående genuspedagogiska experiment i grund- och förskolan.

HBTQ-certifieringar och diplomeringar

Med jämna mellanrum föreslås det att delar av kommunernas verksamheter ska köpa värdegrundsdiplom från RFSL. Mot en avgift får personalen ägna ett antal timmar av sin arbetstid åt RFSL:s webbkurser. Vi motsätter oss detta, eftersom vi ser det som en symbolåtgärd som inte kan motiveras empiriskt. Det är alltid en direkt kostnad att göra dessa certifieringar och en indirekt kostnad genom att personalens arbetstid tas i anspråk.

Vi anser att om det nu finns bemötandeproblem avseende HBTQ-personer så är problemet förmodligen på ett mer generellt plan – att anställda inte behandlar varandra med respekt.

Klimataspekten

Vi är extremt vaksamma kring ärenden som motiveras helt utifrån klimataspekten. Väldigt mycket går att motivera utifrån minskad klimatpåverkan. Frågan vi alltid ställer oss är om en viss föreslagen åtgärd är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra miljön för Hallsbergs kommuns invånare.

Kvotering

Vi motsätter oss konsekvent alla former av särbehandling. Kvotering och så kallad ”positiv” särbehandling förekommer ibland i kommunala strategier och planer. Vi går inte med på formuleringar så som ”antalet anställda med utrikes ursprung ska öka” eller ”särskilda insatser ska göras för att rekrytera fler män till förskolan”.

Våra motståndare är väldigt fixerade vid lika utfall vad gäller jämställdhet. Vi konservativa betonar istället vikten vid att ha lika förutsättningar. Om alla har förutsättningar att välja fritt och detta resulterar i att män och kvinnor gör olika val, så har vi inga problem med det.

Ordet hen

Ibland föreslås att använda ordet ”hen” i politiskt framtagna styrdokument och handlingsplaner. Detta ord är just nu ett politiskt feministiskt modeord, som syftar till att utmana och förändra normer. I de fall vi behöver ett könsneutralt pronomen, använder vi oss istället av ordet ”vederbörande” som uppfyller samma språkliga funktion och som är betydligt mer etablerat.

Överdrivet högtravande texter

I kommunala strategier och planer stöter man ofta på formuleringar så som ”alla, oavsett kön, sexuell läggning, trosuppfattning m.m.” Här tycker vi att det räcker med en punkt efter ”alla”. Om man skriver alla, så innefattar det just alla, d.v.s. oaktat kön, sexuell läggning etc. Ju fler man räknar upp, desto mer ökar risken att man exkluderar någon grupp från uppräkningen.